سلامت همه آفاق در سلامت توست

491.jpg

       به نام خالق هستی بخش جانها

سلامت همه آفاق در سلامت توست ،

روز پزشک ، روز قدردانی از این دستان مهربان و دوستدار سلامت جامعه ،گرامی باد.

  • چو بیمار از شفا سرمست گردد
  • طبیب از فرط شادی مست گردد
  • خداشافی و این خود افتخاری است
  • که دستی با خدا همدست گردد